dni do wakacji 2021!

Odliczanie do wakacji 2020 Odliczanie do wakacji 2020

Warunki Uczestnictwa

Strona główna > Warunki Uczestnictwa

I. Definicje

Impreza Turystyczna/Impreza – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, będącą przedmiotem Umowy.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z VIACAMP umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz, lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

VIACAMP - przedsiębiorca ViaCamp Robert Truszkowski, będący organizatorem turystyki, legitymujący się numerem NIP: 5882422236 oraz REGON: 365750296.

Warunki Uczestnictwa – niniejsze warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której integralną częścią w szczególności stanowią Warunki Uczestnictwa, Program Imprezy Turystycznej, zawierana pomiędzy Klientem, a VIACAMP, w której VIACAMP zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie.

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba, na rzecz której Klient zawarł Umowę.

II. Zawarcie umowy

1. Przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Uczestnictwa, programem Imprezy oraz zasadami dojazdu.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą:

a) sprzedaży bezpośredniej – podpisania druku Umowa Zgłoszenie przez osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, zgłaszającą udział w imprezie turystycznej w obecności przedstawiciela VIACAMP, sprzedającego imprezę oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 500zł,
b) sprzedaży drogą elektroniczną – otrzymania drogą mailową potwierdzenia rezerwacji internetowej przez VIACAMP oraz dokonania przez Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 500zł najpóźniej następnego dnia roboczego.

3. Klient zobowiązany jest uregulować pozostałą część ceny wynikającej z Umowy w terminie najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęcie Imprezy Turystycznej.

4. W przypadku zawarcia Umowy w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, klient zobowiązany jest uiścić pełną cenę za Imprezę przy zawieraniu Umowy.

5. W przypadku niedokonania przez Klienta w ustalonym terminie wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, VIACAMP jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy z winy Klienta bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia Klienta kosztami związanymi z jej wypowiedzeniem.

6. VIACAMP zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny ustalonej w Umowie, w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny jednej z okoliczności, tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków, wzrostu kursu walut, kosztów wyżywienia, noclegu.

7. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

8. VIACAMP zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie, wynikających z siły wyższej.

9. Realizacja usługi przez VIACAMP jest uzależniona od liczby skutecznych zgłoszeń. VIACAMP jest uprawnione do odwołania Imprezy Turystycznej w przypadku braku wymaganego minimum Uczestników (50%).

10. Jeżeli VIACAMP - z przyczyn niezależnych od Klienta – zmuszony będzie odwołać Imprezę przed jej rozpoczęciem, to niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomi o tym Klienta na piśmie.

11. W przypadku odwołania imprezy, VIACAMP proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej (na tych samych warunkach) lub zwrot wpłaconych środków.

12. VIACAMP zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów oraz rozkładu pociągów z przyczyn od siebie niezależnych. VIACAMP poinformuje Klientów o zmianach w rozkładzie.

13. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. Wzór karty uczestnika dostarczany jest Klientowi przez VIACAMP. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia VIACAMP do odstąpienia od umowy z winy Klienta bez wyznaczania dodatkowego terminu.

14. VIACAMP poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do VIACAMP. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia VIACAMP do odstąpienia od umowy z winy Klienta bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

III. Rezygnacja z umowy

1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do VIACAMP.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, VIACAMP zwraca Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o koszty Imprezy poniesione przez VIACAMP, w zależności od terminu dokonania odstąpienia, w wysokości:
• do 30% ceny imprezy, do 30 dni przed imprezą,
• do 50% ceny imprezy, od 29 do 15 dni przed imprezą,
• do 90% ceny imprezy, od 14 do 3 dni przed imprezą,
• do 100% ceny imprezy, do 2 dni przed imprezą.

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt III ust 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez VIACAMP z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu: rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta/Uczestnika, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności przez Klienta, nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki, choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej.

IV. Realizacja umowy, reklamacje

1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest podpisać i stosować się do regulaminu imprezy oraz stosować się do oddzielnego regulaminu z zajęć paintballu lub quadów, oraz pozostałych przepisów i reguł obowiązujących w miejscu Imprezy (np. regulamin ośrodka, na którego terenie odbywa się Impreza), jak również stosować się do poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów.

2. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika. Szkoda winna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. VIACAMP zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji od Uczestnika na rzecz ewentualnych zniszczeń w wysokości 30 zł. W przypadku braku zniszczeń kaucja zostanie zwrócona ostatniego dnia Imprezy, natomiast w przypadku wyrządzenia szkód przekraczających równowartość 30 zł, Klient jest zobowiązany pokryć pełną wartość szkody, natomiast VIACAMP zatrzymuje pobraną kaucję.

4. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy, w szczególności w przypadku:
a) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,
b) naruszenia niniejszych Warunków Uczestnictwa, pozostałych regulaminów, przepisów i reguł wskazanych w pkt IV ust 1 powyżej,
c) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy,
VIACAMP jest uprawnione do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

5. Uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także bezwzględny zakaz samowolnego oddalania się od grupy.

6. Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela VIACAMP.

7. Klient ma prawo złożyć reklamację do VIACAMP dotyczącą wadliwego wykonania usługi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. W treści reklamacji należy skonkretyzować uchybienia oraz uzasadnić swoje żądania wobec VIACAMP.

8. VIACAMP rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

9. VIACAMP oświadcza, iż posiada gwarancję ubezpieczeniową dotyczącą pokrycia kosztów powrotu Uczestników z Imprezy Turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy, w przypadku gdy VIACAMP wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu oraz pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za Imprezę Turystyczną.

10. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które gwarantuje możliwość leczenia w ramach świadczeń oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce.

11. Uczestnicy są ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

12. Każdy z Uczestników może zawrzeć we własnym imieniu i na własną rzecz dodatkową umowę ubezpieczenia na wyższą kwotę, jak również dokonać ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenia rzeczy osobistych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

13. VIACAMP posiada własny, ramowy program. Realizacja programu jest uzależniona od pogody, kondycji Uczestników lub chęci zmiany przez Uczestnika. Program może ulec znacznym zmianom podczas Imprezy.

14. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały zostać zrealizowane w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, VIACAMP bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej, Klient może żądać zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.

15. Klient oraz Uczestnik, który korzysta z usług VIACAMP, oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w zd 1., VIACAMP jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta/Uczestnika. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego VIACAMP niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem prawnym i informuje o braku możliwości uczestnictwa w Imprezie ze względu na stan zdrowia, o wypowiedzeniu umowy oraz o konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy.

16. Warunki Uczestnictwa, aktualna oferta, program imprezy oraz warunki dojazdu stanowią integralną część Umowy.

17. Program obejmujący dodatkowe atrakcje może zostać zrealizowany pod warunkiem zebrania minimum Uczestników określonego przez VIACAMP.

18. Pełnoletni Uczestnicy podlegają regulaminom oraz opiece wychowawców na jednakowych zasadach z pozostałymi Uczestnikami. Zobowiązani są również do wypełnienia karty kwalifikacyjnej i podpisania regulaminu.

19. Klient oświadcza, że wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika/Klienta.

20. Odpowiedzialność VIACAMP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ogranicza się do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

21. Klient może — bez zgody VIACAMP — przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec VIACAMP, jeżeli Klient zawiadomi o tym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, podając wszelkie dane osoby wymagane Umową.

V. Postanowienia końcowe

1. VIACAMP nie jest odpowiedzialne za informacje przekazane przez agentów, akwizytorów lub inne osoby.

2. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta/Uczestnika dla potrzeb realizacji Umowy oraz celów marketingowych przez VIACAMP zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.

3. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne użycie przez VIACAMP wykonanych w trakcie trwania Imprezy Turystycznej zdjęć, filmów oraz innych materiałów.

4. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej, na oficjalnych stronach VIACAMP na portalach społecznościowych), pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Klient, akceptując niniejsze Warunki Uczestnictwa, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym.

5. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na użycie wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej materiałów w celach marketingowych bez konieczności zawiadomienia go o powyższym.

6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie wraz z wszystkimi jej integralnymi częściami, w tym niniejszych Warunkach Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z poźń. zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Top